Meron Benti

Ethiopian student Meron Benti, photographed for Middlebury Magazine

Read more in Meron Benti